ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ

ВИД НА ПРАТКА

ЦЕНА ЗА ДОСТАВА

ПИСМА / ФАКТУРИ ВО СКОПЈЕ

90 ден.

ПИСМА / ФАКТУРИ НИЗ МАКЕДОНИЈА

100 ден.

ПРАТКИ ОД 0-5 КГ

110 ден.

ПРАТКИ ОД 5-10 КГ

130 ден.

ПРАТКИ ОД   10-20 КГ

150 ден.

ПРАТКИ ОД   20-30 КГ

200 ден.

ГРУПНА ПРАТКА ДО 10 КГ

80 ден.

ГРУПНА ПРАТКА ОД 10-20 КГ

100 ден.

ГРУПНА ПРАТКА ОД 20-30 КГ

150 ден.

ПРАТКИ СО ВОЛУМЕН ДО 0,06

120 ден.

ПРАТКИ СО ВОЛУМЕН ДО 0,09

150 ден.

ПРАТКИ СО ВОЛУМЕН ДО 0,15

200 ден.

ГРУПНА ПРАТКА СО ВОЛУМЕН ДО 0,04

70 ден.

ГРУПНА ПРАТКА СО ВОЛУМЕН ДО 0,06

80 ден.

ГРУПНА ПРАТКА СО ВОЛУМЕН ДО 0,09

100 ден.

*Под групна пратка се подразбира оставање на повеќе пратки на едно место.

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

ВИД НА УСЛУГА

ЦЕНА НА УСЛУГА

ПОВРАТЕН ДОКУМЕНТ

0 ден.

ПРОВИЗИЈА ЗА ПОВРАТЕН ОТКУП ДО 3.000 ДЕН

30 ден.

ПРОВИЗИЈА ЗА ПОВРАТЕН ОТКУП НАД 3.000 ДЕН

1% ОД СУМАТА

ВРАЌАЊЕ НА НЕИСПОРАЧАНА ПРАТКА

НЕ СЕ НАПЛАЌА

ПРАТКИ ОДАЛЕЧЕНИ НАД 3 КМ ОД ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ

0 ден.